Verkoopsvoorwaarden


14 maart 2018


01 Toepassing

Deze voorwaarden en beroepsgebruiken zijn van toepassing op alle offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen tussen de opdrachtgever (klant) en de leverancier (perplex). Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden moeten door beide partijen schriftelijk worden bevestigd.


02 Bestelling

Het overhandigen van productie-elementen (een model, kopij, digitale bestanden, enz.) met de vraag een proef of ontwerp te leveren, verbindt de opdrachtgever ertoe de uitvoering van de opdracht toe te kennen aan de leverancier, en de leverancier voor de overeengekomen en niet-voorziene kosten te vergoeden (zie ook Artikel 21).

Vraagt de opdrachtgever om aan derden te factureren, dan blijft de opdrachtgever persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling, tenzij deze derde de bestelbon mee heeft ondertekend.


03 Prijsofferten

Prijsofferten zijn vertrouwelijk, vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen in de opdracht. Een stijging van b.v. de productiekost, een wijziging in de uitvoering van de opdracht, enz. kan een aanleiding zijn om de offerten te herzien.

Een offerte wordt opgemaakt zonder vermelding van taksen, die zijn ten laste van de opdrachtgever. En geldt alleen voor de in de offerte vermelde opdracht. Een offerte is geldig voor een periode van één maand voor een opdracht die binnen de drie maanden wordt uitgevoerd.

Offerten voor een periodieke opdracht zoals b.v. tijdschriften, nieuwsbrieven, met regelmaat uitgegeven leaflets, enz. worden jaarlijks herzien door de leverancier en aangepast aan de dan geldende tarieven (zie ook Artikel 24).


04 Productie-elementen

De productie-elementen die door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld moeten op tijd (rekening houdend met de productieplanning), en zonder kosten geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van de leverancier. Vervoersdocumenten worden enkel getekend voor ontvangst.

De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van b.v. opnameklare modellen, digitale bestanden van reeds opgemaakte pagina’s, enz. die door de opdrachtgever werden geleverd. De leverancier is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat van door de opdrachtgever aangeleverde digitale bestanden zoals b.v. PDF-bestanden.


05 Leveringstermijnen

Leveringstermijnen hebben een informatief karakter en zijn niet bindend. De termijn begint te lopen vanaf de werkdag die volgt op de overhandiging van alle productie-elementen. Deze termijn kan worden verlengd in de mate dat de opdrachtgever productie-elementen niet op tijd heeft ingeleverd of meer tijd nodig heeft voor het verbeteren en terugzenden van proeven of de "goed-voor-druk".

Het niet-tijdig leveren door de leverancier kan geen reden zijn voor een schadevergoeding.

Bij overmacht of omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen, herleiden of vertragen, of die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.


06 Leveringshoeveelheden

Voor papier, karton en boekbindersmateriaal, verwerkt door de leverancier, aanvaardt de opdrachtgever de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen.

De leverancier mag 5% (met een minimum van honderd exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren.

Van drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag de leverancier 20% (met een minimum van 200 exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder- of meerexemplaren worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren.


07 Auteursrecht en industriële eigendom

De auteursrechten, naburige rechten en andere rechten die rusten op de ontwerpen zijn eigendom van de leverancier, tenzij er uitdrukkelijk andere overeenkomsten worden gesloten tussen leverancier en opdrachtgever.

De leverancier biedt de garantie dat de ontwerpen door hem zijn gemaakt, dat hij de eigenaar is in de zin van de Auteurswet en/of als auteursrechthebbende vrij kan beschikken over het ontwerp. Zie ook www.sofam.be.

De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor aansprakelijkheid i.v.m. auteursrechten of andere rechten die kunnen rusten op ter beschikking gesteld materiaal die bij de uitvoering van de opdracht werd gebruikt.


08 Onderzoek naar het bestaan van rechten

De leverancier veronderstelt dat het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal vrij is van rechten of dat de opdrachtgever vrij kan beschikken over b.v. auteursrechten, portretrechten, enz. Het behoort niet tot de taak van de leverancier om uit te zoeken wie eigenaar is van welke rechten.

Elke betwisting over reproductierechten van geleverde productie-elementen schorst de uitvoering van de opdracht, en heeft een mogelijke schadevergoeding voor de leverancier tot gevolg (zie Artikel xx).


09 Kopieën van productie-elementen

De opdrachtgever dient van alle digitale bestanden die hij ter beschikking stelt een kopie bij te houden. De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van productie-elementen zoals b.v. originele opnamedocumenten, foto's, enz. De opdrachtgever staat in voor de kwaliteit van de bestanden en informatiedragers.


10 Zet- en drukproeven

De leverancier zorgt voor een eenvoudige drukproef op papier (b.v. zwart/wit-laserprint) of een elektronische proef onder de vorm van een lageresolutie PDF.

Echte drukproeven in getrouwe kleuren en/of op oplagepapier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen drukproef, dan is de leverancier in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct. De opdrachtgever aanvaardt dat kleur- en registerverschillen tussen proef en eindproduct waarschijnlijk zijn.


11 Wijzigingen in de opdracht

Het wijzigen van het oorspronkelijke order (b.v. in tekst, illustraties, formaten, druk- of bindwerk, enz.) wordt extra in rekening gebracht door de leverancier en kan de leveringstermijn verlengen. Dit geldt ook voor machinestilstanden in afwachting van de "goed-voor-druk".

Mondeling of per telefoon doorgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.


12 De "goed-voor-druk"

Het overmaken aan de leverancier van de ondertekende en gedateerde "goed-voor-druk" door de opdrachtgever ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor fouten die vastgesteld worden net vóór, tijdens of na het drukken. Eventuele kosten die daardoor ontstaan zijn ten laste van de opdrachtgever. De proeven en de "goed-voor-druk" blijven eigendom van de leverancier en dienen als bewijsmateriaal bij betwisting.


13 Productie-elementen bewaren

Als de leverancier productie-elementen zoals zetwerk, films, montages, kapvormen, digitale bestanden, enz. moet bewaren, dan moet de opdrachtgever dit schriftelijk en vóór het uitvoeren van de opdacht laten weten. Het bewaren gebeurt op risico van de opdrachtgever. De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor b.v. beschadiging, verlies of het niet meer bruikbaar zijn van bestanden of informatiedragers door ouderdom of het niet meer ondersteunen van bestandsformaten door software.

Offsetplaten worden niet bewaard.


14 Naamsvermelding

De leverancier heeft het recht zijn ontwerpen te tekenen of de naam van de ontwerper te laten vermelden in b.v. het colofon van een publicatie, in de marge van een folder, enz. Eventueel voorafgegaan door b.v. het copyrightteken en het jaartal van ontwerp. De opdrachtgever mag het ontwerp niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder deze naamsvermelding tenzij hierover een schriftelijke overeenkomst werd bereikt.


15 Eigendom van productie-elementen

De leverancier blijft eigenaar van alle productietechnische elementen zoals b.v. films, werktekeningen, maquettes, ontwerpen, CD-Roms, ... die ter beschikking werden gesteld van de opdrachtgever om de opdracht uit te voeren.


16 Gebruik

Als de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen tegenover de leverancier, dan krijgt de opdrachtgever het recht het ontwerp openbaar te maken en/of te verveelvoudigen zoals dat in de opdracht werd overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen moet een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten worden gesloten.

Bestanden mogen niet hergebruikt worden zonder toestemming van de leverancier, tenzij voor een identieke herdruk. Staat de opdrachtgever zelf in voor de productie dan mag de drukker de bestanden niet wijzigen of aanpassen zonder toestemming van de ontwerper (zie Artikel 17).


17 Wijzigingen in het ontwerp

De opdrachtgever mag geen wijzigingen aanbrengen of laten aanbrengen door derden in de voorontwerpen of ontwerpen, of varianten maken zonder toestemming van de leverancier. De opdrachtgever moet de leverancier als eerste de gelegenheid geven eventuele wijzigingen zoals b.v. jaarlijkse aanpassingen in bestanden, enz. uit te voeren. Hiervoor moet een vergoeding worden betaald aan de leverancier volgens de geldende tariefstructuur.


18 Eigen promotie

De leverancier kan ontwerpen, maquettes, modellen, enz. vrij gebruiken voor b.v. een tentoonstelling of voor eigen promotie.


19 Modellen

De opdrachtgever stelt een minimum aantal gedrukte of afgewerkte exemplaren ter beschikking van de leverancier. Gaat het om een kleine oplage of een zeldzame uitvoering, dan geldt een geringer aantal.


20 Klachten

Om geldig te zijn moet de opdrachtgever elk protest of elke klacht binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen aangetekend versturen aan de leverancier. Als de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging om de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebrek hieraan, vanaf de factuurdatum.

Als de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangen heeft, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat de opdrachtgever de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht de volledige bestelling af te keuren. De leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, o.a. winstderving, aan de opdrachtgever.


21 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het afgesproken offertebedrag betaalt de opdrachtgever ook alle kosten die niet voorzien zijn in de offerte, maar wel voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht. B.v. kosten die voortvloeien uit het niet of onvolledig ter beschikking stellen van de productie-elementen, een foutieve of gewijzigde briefing, koerierdiensten, oplageaanpassingen, enz.

Valt voor een periodieke opdracht een editie om een of andere reden weg, dan is de opdrachtgever toch verplicht deze weggevallen opdracht te betalen tegen de vooraf afgesproken prijs voor één editie, zonder bijkomende kosten zoals auteurscorrecties, koerierdiensten, enz. vermits de prijs overeengekomen wordt voor een vast aantal nummers per jaar.


22 Periodieke facturatie

Gedurende een opdracht kan de leverancier de reeds gedane werkzaamheden in rekening brengen en factureren aan de opdrachtgever onder de vorm van deelfacturen.

Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het bedrag te betalen, hetzelfde voorschot na ontvangst van de “goed-voor-druk” en het saldo bij de levering.

Volgens de Wet op de betalingsachterstand moeten facturen binnen de 30 dagen worden betaald. Na deze periode zijn - zonder ingebrekestelling - automatisch interesten verschuldigd. De gerechtelijke interest bedraagt momenteel 7,5% per jaar en wordt jaarlijks aangepast. Naast de interesten is een schadevergoeding verschuldigd van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro.

Bovendien heeft de leverancier het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle overgedragen rechten opgeschort tot wanneer aan de betalingsverplichtingen werd voldaan. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de ontwerpen te gebruiken.

In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.


23 Annulatie of herroeping van de opdracht

Annuleert de opdrachtgever de bestelling of wordt de opdracht voor onbepaalde tijd uitgesteld door de opdrachtgever, dan zal de facturatie gebeuren in functie van de reeds uitgevoerde werken. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende vergoeding van 12% bij wijze van schadevergoeding. Eventuele aankopen in functie van deze bestelling zoals b.v. moeilijk verkoopbaar papier, stockfotografie, enz. worden volledig gefactureerd.


24 Duur overeenkomsten

Opdrachten met een periodiek karakter zoals b.v. tijdschriften, nieuwsbrieven, enz. gelden voor onbepaalde duur, tenzij anders is overeengekomen. Deze opdrachten kunnen enkel aangetekend opgezegd worden, met inachtname van een opzegtermijn. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode.

Deze opzegtermijn bedraagt

• 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 2.500 euro ;

• 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 5.000 euro ;

• 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 10.000 euro of meer.


25 Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de leverancier voor schade is beperkt tot het overeengekomen offertebedrag.

De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren.


26 Levering

De levering gebeurt in het bedrijf van de leverancier. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens het vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever.


27 Bewaring

Alle goederen (papier, films, informatiedragers, enz.) toevertrouwd aan de leverancier en die in het bedrijf van de leverancier staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard dan ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden dan ook, behalve in geval van opzet, zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever bestemd zijn. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.


28 Betwistingen

Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waar de onderneming van de leverancier gevestigd is.