Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten met betrekking tot deze site


De toegang tot deze site en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de hiernavolgende bepalingen en voorwaarden, en aan de toepasselijke wettelijke bepalingen. Door zich toegang te verschaffen tot deze site en door deze site te gebruiken, aanvaardt u de hiernavolgende bepalingen en voorwaarden zonder enige beperking of enig voorbehoud.

Tenzij anders vermeldt, is de inhoud van deze site --- hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot tekst en beeldmateriaal, en de schikking ervan -- de eigendom van Perplex bvba. Alle handelsmerken gebruikt in deze site of waarnaar verwezen zijn de eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Niets in deze site zal beschouwd kunnen worden als zijnde: een onvoorwaardelijke bijdrage, een belemmering, of andere, een recht op een licentie of rechten kunnen laten gelden op het auteursrecht, een recht op een patent of op een handelsmerk of elke andere intellectuele eigendom van Perplex of een derde partij. Deze site en de inhoud van deze site, inbegrepen maar niet beperkt tot beeldmateriaal, audio, video, html code, knoppen en tekst, mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, geuploaded, ter beschikking gesteld, verzonden, of verdeeld op om het even welke manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Perplex, met uitzondering dat het u is toegestaan één kopie te downloaden, te tonen op het scherm of af te drukken, zolang het gebruik beperkt is tot niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat deze niet gewijzigd wordt op om het even welke manier en dat alle auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomskenmerken intakt blijven.

De informatie aangeboden op deze site is vrij van kosten en enkel bestemd voor informatieve doeleinden en houdt geen zakelijke of professionele verbintenis in met Perplex. Links op deze site kunnen leiden naar sites en diensten die niet beheerd worden door Perplex. Perplex spreekt zich niet uit over en is niet verantwoordelijk, noch biedt enige garantie met betrekking tot deze andere sites of diensten. Een link naar deze site betekent niet dat wij deze site of dienst aanbevelen. Elk gebruik van de informatie op deze gelinkte sites is voor eigen risico.

Deze site en zijn inhoud worden aangeboden zoals ze is en Perplex maakt geen vertoog of biedt geen garantie van welke aard dan ook met betrekking tot deze site of elke andere site of dienst, toegankelijk vanaf deze site. Perplex wijst uitdrukkelijk af, alle geïmpliceerde garanties, inbegrepen maar niet beperkt tot, de handelswaarde, het geschikt zijn voor een bepaald doel, het eigendomsrecht, de wettelijkheid. In geen geval kan Perplex aansprakelijk gesteld worden door om het even welke partij voor directe, indirecte, toevallige, uitzonderlijke, aantoonbare, daaruitvolgende, of andere vormen van schade (inbegrepen maar niet beperkt tot, gedervde inkomsten, bedrijfsonderbreking, verlies of schade aan programma's of gegevens), de wijze waarop van geen belang zijnde en al dan niet in onderaanneming, onrechtmatig, nalatig, strict aansprakelijk, of elke andere manier, voortvloeiende uit of met betrekking tot deze site, alle informatie in of bekomen via deze site of elke dienst gelinkt via deze site, elke vorm van reproductie, vertoning of het gebruik ervan.

Perplex beheert deze site in België en u gaat ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden en elke juridische actie of gevolg met betrekking tot deze site onderworpen zal zijn aan de Belgische regelgeving, zonder verwijzing naar de keuze van rechtbank. Met het inleiden van een rechtzaak tegen Perplex erkent u de vrije keuze die Perplex heeft met betrekking tot de keuze van rechtsgebied of plaats waar de rechtzaak wordt gehouden. Doordat u deze site gebruikt erkent u de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken in een rechtsgeding, en zullen wij waarschijnlijk voor een Belgische rechtbank opteren om de zaak te beslechten. Wij kunnen deze keuze vrij bepalen zonder rekening te houden met waar in de wereld u zich bevindt of van welke plaats in de wereld u deze site bezoekt.

U dient zich te houden aan de rechtsregels van het rechtsgebied van waar u toegang heeft tot deze site en u gaat ermee akkoord dat de toegang of het gebruik van de informatie op deze site niet ingaat tegen deze rechtsregels. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de informatie die u overmaakt via deze site, geacht niet-vertrouwelijk te zijn en vrij van eigendomsrechten. U biedt zich aan als de wettelijke behoeder van deze informatie en gaat ermee akkoord dat u geen informatie overmaakt, tenzij u dit wettelijke recht heeft. Door de open aard van het Internet, raden wij u aan geen informatie over te maken die u vertrouwelijk acht.

Perplex aanvaardt geen onbevoegde uiteenzettingen buiten een tot stand gebrachte zakelijke relatie. Om de belangen van onze huidige klanten en onszelf te beschermen, moeten we zulke uiteenzettingen met de grootste voorzichtigheid behandelen. Van belang is te weten dat zonder een duidelijke zakelijke relatie, Perplex deze uiteenzettingen niet kan en niet zal behandelen in alle vertrouwelijkheid. Dienovereenkomstig maakt u beter geen onbevoegde informatie over aan Perplex via deze site. Elke vorm van informatie openbaar gemaakt aan Perplex buiten een bestaande en gedocumenteerde, vertrouwelijke zakelijke relatie wordt verondersteld niet-vertrouwelijk te zijn. Perplex mag daarom deze informatie verder ontwikkelen, openbaar maken, of gelijkaardig gedachtengoed publiceren, zonder een vergoeding te betalen of enige verantwoording af te leggen. Perplex zal alle redelijke middelen aanwenden om onbevoegde uiteenzettingen terug te bezorgen of te vernietigen zonder deze grondig te hebben doorgenomen. Nochtans, is een grondige lezing volgens ons noodzakelijk, dan met dienverstande dat Perplex geen verplichting heeft om de vertrouwelijkheid te garanderen of om enige vergoeding te betalen voor het bekend maken of het gebruik van deze informatie. Door gedetailleerde informatie of een gedachtengoed over te maken aan Perplex via deze site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden.

 

Privacy-beleid


Deze site wordt beheerd door Perplex bvba en is opgezet als een dynamisch hulpmiddel en bevat enkel zakelijke informatie. Wij streven naar het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van onze bezoekers. Toch worden een aantal gegevens over de bezoekers verzameld.

De informatie op www.perplex.be wordt verzameld op twee manieren: (1) indirect (b.v.: via de bestaande internettechnologie); en (2) direct (b.v.: door het invullen en elektronisch verzenden van formulieren op deze site).

Indirecte informatievergaring bijvoorbeeld gebeurt via het logbestand dat aangevuld wordt met het internetadres bij ieder bezoek.
Directe informatie kan worden verzameld met behulp van "cookies". Cookies zijn kleine informatiebestandjes die informatie bewaren of ophalen tijdens het bezoek aan www.perplex.be (op welke manier u de website betrad, hoe genavigeerd wordt, in welke informatie u geïnteresseerd bent, enz.). De cookies die wij gebruiken identificeren u enkel als een nummer. Voelt u zich ongemakkelijk bij het gebruik van cookies, dan kan u deze uitschakelen via b.v. het voorkeurmenu of via de opties in de browser.

Wij verzamelen ook informatie die u aan ons vrijwillig overmaakt via formulieren waarmee u zich inschrijft op een evenement, een enquête invult of waarin u om meer informatie vraagt.
Wanneer we dit soort van informatie verzamelen, vertellen wij u waarom en waarvoor ze zal gebruikt worden. U kan zelf beslissen of u deze gegevens aan ons overmaakt of niet.

Als bedrijf kunnen wij beslissen deze informatie te delen met partners of zusterbedrijven. Zo kunnen de gegevens ter beschikking worden gesteld van b.v. een organisatie die de logistieke steun voor haar rekening neemt tijdens b.v. een beurs of een evenement. De gegevens worden echter niet verkocht aan derden en kunnen enkel geraadpleegd worden door de daarvoor bevoegde personen.

Via deze site wordt geen "gevoelige informatie" ingezameld. Mocht dit toch gebeuren, dan is daar uw toestemming voor nodig en moet u worden ingelicht over het gebruik ervan. Gevoelige informatie kan toevallig worden verzameld door ons ongevraagd informatie toe te sturen. In dat geval gaat u er mee akkoord dat wij deze informatie kunnen gebruiken binnen de wettelijk normen. De definitie van "gevoelige informatie" is omschreven in de verschillende Europese en federale regelgeving omtrent privay wetgeving en zal ook als dusdanig worden behandeld. Gevoelige informatie waar uw toestemming voor vereist is, is o.a. de registratie van: uw persoonlijk identificatienummer, gegevens over persoonlijke voorkeur, ras of origine, nationaliteit, politieke opinie, lidmaatschap van een politieke partij of beweging, religie en/of filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond of handelsorganisatie, fysische en mentale gezondheidstoestand, genetische code, verslavingen, sexuele voorkeur, eigendom, strafrechtelijke achtergrond, enz.

U heeft het recht te weten of wij deze gegevens over u bijhouden, u heeft inzagerecht en mag uw gegevens corrigeren. Ieder vraag hieromtrent kan u richten aan info@perplex.be

Wij nemen de nodige stappen om uw gegevens te beveiligen op www.perplex.be. Door de open aard van het Internet en de talrijke informatiestromen over al dan niet beveiligde netwerken, kunnen wij niet garanderen dat uw gegevens onderschept worden door derden voor wie de informatie niet is bestemd.

Terms of use and copyright


Your access to and use of this site is subject to the following terms and conditions and all applicable laws. By accessing and using this site, you accept the following terms and conditions, without limitation or qualification.

Unless otherwise stated, the contents of this site including, but not limited to, the text and images contained herein and their arrangement are the property of Perplex bvba. All trademarks used or referred to in this website are the property of their respective owners.

Nothing contained in this site shall be construed as conferring by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to any copyright, patent, trademark or other proprietary interest of Perplex or any third party. This site and the content provided in this site, including, but not limited to, graphic images, audio, video, html code, buttons, and text, may not be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted, or distributed in any way, without the prior written consent of Perplex, except that you may download, display, and print one copy of the materials on any single computer solely for your personal, non-commercial use, provided that you do not modify the material in any way and you keep intact all copyright, trademark, and other proprietary notices.

The information provided on this site is free of charge and for informational purposes only and does not create a business or professional services relationship between you and Perplex. Links on this site may lead to services or sites not operated by Perplex. No judgment or warranty is made with respect to such other services or sites and Perplex takes no responsibility for such other sites or services. A link to another site or service is not an endorsement of that site or service. Any use you make of the information provided on this site, or any site or service linked to by this site, is at your own risk.

This site and its contents are provided "as is" and Perplex makes no representation or warranty of any kind with respect to this site or any site or service accessible through this site. Perplex expressly disclaims all express and implied warranties including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and non-infringement. In no event will Perplex be liable to any party for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, consequential, or other damages (including, but not limited to, lost profits, business interruption, loss of programs or data) without regard to the form of action and whether in contract, tort, negligence, strict liability, or otherwise, arising out of or in connection with this site, any content on or accessed through this site or any site service linked to, or any copying, displaying, or use thereof.

Perplex maintains this site in Belgium, Europe and you agree that these terms of use and any legal action or proceeding relating to this site shall be governed by the laws of Belgium without reference to its choice of law rules. If you attempt to bring any legal proceedings against Perplex you specifically acknowledge that Perplex is free to choose the jurisdiction of our preference as to where such action against us may be held. As you have agreed by using this site to choose the laws of Belgium to govern any such proceedings, we will probably choose to defend any such action in Belgium and we can make this decision entirely as it suits us, without regard to where in the world you are located, or from where in the world you visited this site.

You are responsible for complying with the laws of the jurisdiction from which you are accessing this site and you agree that you will not access or use the information on this site in violation of such laws. Unless expressly stated otherwise herein, any information submitted by you through this site shall be deemed non-confidential and non-proprietary. You represent that you have the lawful right to submit such information and agree that you will not submit any information unless you are legally entitled to do so. Because of the open nature of the Internet, we recommend that you not submit information you consider confidential.

Perplex does not accept unauthorized idea submissions outside of established business relationships. To protect the interests of our current clients and ourselves, we must treat the issue of such submissions with great care. Importantly, without a clear business relationship, Perplex cannot and does not treat any such submissions in confidence. Accordingly, please do not communicate unauthorized idea submissions to Perplex through this Website. Any ideas disclosed to Perplex outside a pre-existing and documented confidential business relationship are not confidential and Perplex may therefore develop, use and freely disclose or publish similar ideas without compensating you or accounting to you. Perplex will make every reasonable effort to return or destroy any unauthorized idea submissions without detailed review of them. However, if a review is necessary in Perplex's sole discretion, it will be with the understanding that Perplex assumes no obligation to protect the confidentiality of your idea or compensate you for its disclosure or use. By submitting an idea or other detailed submission to Perplex through this Website, you agree to be bound by the terms of this stated policy.

 

Privacy policy


This website is administered by Perplex. The primary purpose of www.perplex.be is to be a dynamic resource and business tool to help you create your future. We want you to feel secure when visiting our site and are committed to maintaining your privacy when doing so.

The following provides an overview of how we protect your privacy during your visit.

Information on www.perplex.be is gathered in two ways: (1) indirectly (for example, through our site's technology); and (2) directly (for example, when you provide information on various pages of www.perplex.be).

One example of information we collect indirectly is through our Internet access logs. When you access www.perplex.be, your Internet address is automatically collected and is placed in our Internet access logs.

We collect information directly from you in a number of ways, some of which we describe in this Privacy Statement. One way is through the use of cookies. Cookies are small files of information which save and retrieve information about your visit to www.perplex.be - for example, how you entered our site, how you navigated through the site, and what information was of interest to you. The cookies we use identify you merely as a number. (If you are uncomfortable regarding cookies use, please keep in mind you can disable cookies on your computer by changing the settings in preferences or options menu in your browser.)

We also collect information when you voluntarily submit it to us. Throughout our site, we provide the opportunity to register for an event or conference, order a white paper, or participate in an online survey. When we collect this type of information, we will notify you as to why we are asking for information and how this information will be used. It is completely up to you whether or not you want to provide it.

We analyze it to determine what is most effective about our site, to help us identify ways to improve it, and eventually, to determine how we can tailor www.perplex.be to make it more effective. We may also use data for other purposes, which we would describe to you at the point we collect the information.

As a global organization, data we collect may be transferred internationally throughout Perplex's worldwide organization. We will not sell individual information and will share it only with our advisors. There will be other times when we need to share information, for example, in the case of an event where we need to provide our caterer with meal preference information. But again, before you submit any information, we will notify you as to why we are asking for specific information and it is completely up to you whether or not you want to provide it.

We do not generally seek to collect sensitive personal data through this site. If we do seek to collect such data, we will ask you to consent to our proposed uses of the data. We may also collect some sensitive personal data incidentally. By providing us with unsolicited sensitive personal data, you consent to our using the data subject to applicable law as described in this Privacy Statement. The references to "sensitive personal data" are to the various categories of personal data identified by European and other data privacy laws as requiring special treatment, including in some circumstances the need to obtain explicit consent. These categories comprise personal identity numbers, personal data about personality and private life, racial or ethnic origin, nationality, political opinions, membership of political parties or movements, religious, philosophical or other similar beliefs, membership of a trade union or profession or trade association, physical or mental health, genetic code, addictions, sexual life, property matters or criminal record (including information about suspected criminal activities).

You are entitled to know whether we hold information about you and, if we do, to have access to that information and require it to be corrected if it is inaccurate. You can do this by contacting us via our webmaster at info@perplex.be

We take appropriate steps to maintain the security of your data on www.perplex.be. You should understand that the open nature of the Internet is such that data may flow over networks without security measures and may be accessed and used by people other than those for whom the data is intended.