Auteurscorrecties


Auteurscorrecties zijn alle aangebrachte wijzigingen aan de oorspronkelijke aangeleverde productie-elementen (tekst(en), illustratie- en beeldmateriaal, enz.) die door de leverancier werden gebruikt voor het maken van een ontwerp of het opmaken van een opdracht. Of alles dat afwijkt van de oorspronkelijke briefing.

Voorbeelden van auteurscorrecties zijn o.a. kwaliteitsverbeteringen in de tekst, tekstcorrecties zoals het verbeteren van spellingsfouten, het aanpassen van de zinsstructuur, het invoegen van nieuwe stukken tekst, het nieuw aanleveren of vervangen van allerhande beeldmateriaal, enz.

Ook aanpassingen in de vormgeving en de opmaak zoals b.v. het verplaatsen van foto's, tekstblokken of artikels, het aanpassen van het lettertype, het invoegen van pagina's, enz. worden beschouwd als auteurscorrecties.

Taken die afwijken van de oorspronkelijke briefing kunnen b.v. zijn, het zelf op zoek gaan naar beeldmateriaal, het aanpassen van de kleurmodus van aangeleverde digitale beelden, opzoekwerk via bibliotheek of internet, het technisch bruikbaar maken van aangeleverde PDF-bestanden aan b.v. de MedibelPlus-norm(en), enz.

Op het eerste zicht kunnen de kosten voor auteurscorrecties buiten proportie lijken. Maar zelfs een kleine wijziging kan leiden tot het heropmaken van verschillende pagina's door tekstverloop en zelfs van de hele publicatie, met mogelijke gevolgen voor de paginering, het hernummeren van randummers, het heropmaken van de inhoudstafel en indexen, voetnoten, referenties, enz.

Auteurscorrecties kunnen nooit op voorhand worden begroot en vormen daarom een extra post op de factuur. Auteurscorrecties worden berekend aan uurkostprijs.